گلهای آپارتمانی

نگهداری گل مرجان

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سازگار با انواع نور(دوست دار نور فراوان و مستقیم)
دما: 24 الی 32 درجه
آبیاری: آبیاری با دفعات کم پرهیز از غرقابی
خاک: ترکیب ماسه و پرلیت
قیمت: 30000 تومان

 

30,000 تومان

نگهداری و تکثیر لیندا

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور مستقیم فراوان البته نور شدید ظهر نباشد
دما: 18 الی 25 درجه
آبیاری: خشک شدن کامل خاک بین آبیاری
خاک: ترکیب پرلیت،کوکوپیت و پیت ماس
قیمت: 55000 تومان
55,000 تومان