گلهای جدید

گلهای جدید

آگلونما برگ هندوانه ای

5.00 از 5
نام محصول: آگلونما برگ هندوانه ای
وضعیت نور: نوردوست
محل نگهداری: در آپارتمان می توانید زنده بمانند
شرایط نگهداری: نگهداری اسان
میزان ابیاری: ابیاری هفته ای یک بار
قیمت: 100000 تومان

 

100,000 تومان

آگلونما حبابی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور کم
دما: 18الی 25
آبیاری: خشک شدن کامل رویه خاک
خاک: ترکیب ماسه، خاک برگ، پیت و حاک باغچه
قیمت: 100000 تومان
100,000 تومان

برگ بیدی صورتی

5.00 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: سایه و نور متوسط غیر مستقیم
دما: 20الی 30 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: خاک نیمه سبک، ترکیب خاک باغچه، ماسه، خاک برگ
قیمت: 55000
55,000 تومان

پپرومیا

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور زیاد غیر مستقیم
دما: 18 الی 25 درجه
آبیاری: خشک شدن بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب پیت ماس، پرلیت و خاک و برگ
قیمت: 37000 تومان
37,000 تومان

پتوس چوبدار

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور متوسط و غیر مستقیم
دما: 18 الی 24
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: خاک با زهکشی خوب
قیمت: 137000 تومان

 

137,000 تومان

پک چهارتایی آگلونما

0 از 5
  • نگهداری در آپارتمان: بله
    نیاز نور: نور کم
    دما: 18الی 25
    آبیاری: خشک شدن کامل رویه خاک
    خاک: ترکیب ماسه، خاک برگ، پیت و حاک باغچه
180,000 تومان

خرید بنجامین بلک

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور زیاد غیر مستقیم
دما: 15 الی 25 درجه
آبیاری: آبیاری پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: خاک و کود آماده، کمپوست
قیمت: 78000
78,000 تومان

خرید بنجامین طلائی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان غیر مستقیم
دما: 15 الی 25 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب شن، ماسه و خاک برگ
قیمت: 75000 تومان

 

75,000 تومان

فیلندرون بلک

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: دمای معتدل و خنک
آبیاری: تقریبا همیشه باید مرطوب باشند
خاک: خاک با زهکشی خوب( پیت ماس)
قیمت: 213000 تومان
213,000 تومان

کاکتوس صخره ای

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان مستقیم
دما: 20 الی 30
آبیاری: نیاز کم به آبیاری
خاک: خاک کاکتوس
قیمت: 120000 تومان
140,000 تومان

گل اپومیا

5.00 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان غیر مستقیم
دما: 21 الی 34 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب پیت ماس و پرلیت
قیمت: 38000 تومان

 

38,000 تومان

گل سینگونیوم

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 15 الی 21 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب خاک باغچه، پیت ماس و پرلیت کمی ماسه
قیمت: 82000 تومان
82,000 تومان