بونسای

بونسای

بونسای جنسینگ

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور زیاد فیلتر شده
دما: 25 الی 35
آبیاری: خاک همیشه باید میزان رطوبت کمی داشته باشد
خاک: خاک سبک با زهکشی بالا، همراه ترکیب کوکوپیت و پرلیت
قیمت:
215,000 تومان

بونسای شفلرا

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 18 الی 27 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: خاک لیمونی با پیت
قیمت:
230,000 تومان