کود سانسوریا

کود سانسوریا

خرید گیاه سانسوریا پوست ماری

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور کم
دما: 16 الی 24 درجه
آبیاری: تابستان هفته ای 1 بار( خشک شدن سطح خاک)
خاک: ترکیب ماسه، هوموس و ریگ
قیمت: 260000 تومان
260,000 تومان
20,000 تومان