گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

پک 9 تایی کاکتوس

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان 6 ساعت در روز
دما: 20 الی 30 درجه
آبیاری: نیاز به آبیاری کم( بعد از خشک شدن کامل خاک)
خاک: ترکیب ماسه، پیت ماس، ورمی کمپوست
قیمت: 140000 تومان
140,000 تومان

خرید سانسوریا مهتابی

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نیم سایه، پشت پنجره، نور غیر مستقیم
دما: 15 الی24 درجه
آبیاری: آبیاری پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب خاک برگ و سنگریزه
قیمت: 95000 تومان

 

95,000 تومان

خرید گل پاچیرا

0 از 5
نگهداری در اپارتمان : بله
مناسب برای فنگشویی : بله
نیاز نور نور غیر مستقیم
430,000 تومان

خرید گل خورشیدی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان غیر مستقیم
دما: 16 درجه، در زمستان حتما فضای بسته
آبیاری: آبیاری بعد از خشک شدن خاک
خاک: خاک باغچه، ماسه، خاک برگ
قیمت: 55000 تومان

 

30,000 تومان

خرید گیاه سانسوریا پوست ماری

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور کم
دما: 16 الی 24 درجه
آبیاری: تابستان هفته ای 1 بار( خشک شدن سطح خاک)
خاک: ترکیب ماسه، هوموس و ریگ
قیمت: 260000 تومان
260,000 تومان