برگ بیدی

برگ بیدی

برگ بیدی آهویی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 18 الی 24 درجه
آبیاری: 3 روز یکبار
خاک: خاک برگ
قیمت: 23000تومان
23,000 تومان

پیله آ سبز

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: 4ساعت نور غیر مستقیم روزنه
دما: 15 الی 23 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: خاک هلندی
قیمت: 45000
45,000 تومان

تری کالر (برگ بیدی سه رنگ)

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان غیر مستقیم
دما: 20الی 25 درجه
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی خاک، پرهیز از غرقاب شدن
خاک: ترکیب خاک باغچه، ماسه یا پرلیت و ورمی کمپوست
قیمت: 53000 تومان
53,000 تومان

خرید گل کالیسا

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 10 الی 30 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب شن،خاک برگ،کوکوپیت و پرلیت
قیمت: 64000
64,000 تومان

خرید گل گردی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 8 الی 21 درجه
آبیاری: خاک نباید خشک باشد هفته ای 2 الی 3 بار در تابستان
خاک: ترکیب لوم و پیت خاکی
قیمت: 26000 تومان
26,000 تومان