گل کروتون

گل کروتون

خرید کروتون پرتقالی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان ولی غیر مستقیم
دما: 17 الی 23 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: خاک و کود آماده با زهکشی بالا
قیمت: 150000 تومان
150,000 تومان

خرید گل آکوبا

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور متوسط و نیم سایه
دما: تحمل سرمایی بالا( ناسازگاری با گرمای زیاد)
آبیاری: خشک بودن خاک گیاه بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک رس، پیت ماس و خاک برگ
قیمت: 128000 تومان
128,000 تومان

خرید گل پنجه کلاغی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور فراوان و غیر مستقیم
دما: 15 الی 27 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب خاک برگ، ماسه و خاک باغچه
قیمت: 128000 تومان
128,000 تومان

خرید و قیمت کروتون رشته ای

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 17 الی 25 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: ترکیب خاک برگ، خاک باغچه و ماسه
قیمت: 82000 تومان
82,000 تومان

کروتون قطره طلا

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نیاز کم به نور مقاوم در سایه
دما: 7 الی 18 درجه، تحمل دمای منفی نیز دارد
آبیاری: در حد مرطوب بودن خاک
خاک: ترکیب خاک رس، پیت ماس و ماسه
قیمت: 130000 تومان

 

130,000 تومان