انواع گل پتوس

اپومیا نئون

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 21 الی 30
آبیاری: پس از خشک شدن خاک
خاک: ترکیب خاک برگ و خاک باغچه
قیمت: 45000 تومان

 

45,000 تومان

پتوس ارتشی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم و کم( حتی سازگار با سایه)
دما: 15 الی 25 درجه
آبیاری: پس از خشک شدن سطح خاک
خاک: خاک با زهکشی مناسب، کمپوست و یا خاک آماده
قیمت: 79000 تومان
79,000 تومان

پتوس حصیری

0 از 5

 

نیاز آبیاری: 4 الی 6 روز
دمای مناسب: 22 درجه
نیاز نور: غیر مستقیم
روش تکثیر: قلمه و بذر
زادگاه اصلی: شمال آمریکا
قیمت: 290000 تومان
نیاز آبیاری: 4 الی 6 روز
دمای مناسب: 22 درجه
نیاز نور: غیر مستقیم
قیمت 290000 تومان
290,000 تومان

پتوس مرمری

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور کم و متوسط غیر مستقیم
دما: 16 الی 24 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: خاک معمولی با زهکشی مناسب
قیمت: 145000 تومان
145,000 تومان

پتوس نئون

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور کم، حتی سایه
دما: 15 الی 25
آبیاری: پس از خشک شدن کامل رویه خاک
خاک: کمپوست یا خاک آماده
قیمت: 87000 تومان
87,000 تومان