انواع گل فیکوس

انواع گل فیکوس

خرید فیکوس بلک

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 15 الی 23 درجه
آبیاری: مرطوب بودن خاک، پرهیز از غرقابی
خاک: ترکیب خاک باغچه،پیت ماس و شن و برگ
قیمت:
480,000 تومان

خرید فیکوس بلک کامپکتی

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور متوسط تا زیاد
دما: 13 الی 29 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک باغچه، خاک برگ و کود پوسیده دامی
قیمت: 380000 تومان
380,000 تومان

خرید فیکوس شرابی

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم
دما: 15 الی 30 درجه
آبیاری: خشک شدن سطح خاک بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب خاک معمولی، خاک برگ و پیت ماس
قیمت: 385000 تومان

 

385,000 تومان

خرید گل فیکوس

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور کم و غیر مستقیم
دما: 15 الی 21 درجه
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی در تابستان
خاک: ترکیب خاک باغ، خاک برگ و کود
قیمت: 195000 تومان
195,000 تومان

خرید گل فیکوس یاقوتی

0 از 5
نیاز نور: نور کم و غیر مستقیم
دما: 15 الی 21 درجه
آبیاری: مرطوب بودن همیشگی در تابستان
خاک: ترکیب خاک باغ، خاک برگ و کود
220,000 تومان

فیکوس لیراتا

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: نور غیر مستقیم متوسط
دما: 16 الی 25
آبیاری: آبیاری پس از خشک شدن خاک
خاک: ترکیب پیت ماس و پرلیت
قیمت: 690000 تومان

 

690,000 تومان