سینگونیوم

سینگونیوم

خرید گل سینگونیوم

0 از 5
نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: مناسب سایه و یا نور کم
دما: 15 الی 21 درجه
آبیاری: خشک شدن بین 2 آبیاری
خاک: ترکیب پیت ماس و کمپوست
قیمت: 82000 تومان
82,000 تومان

سینگنیوم ابلق

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز نور: مقاوم در سایه، نیاز به نور کم و غیر مستقیم،
دما: 15 الی 21 درجه
آبیاری: خشک شدن خاک بین دو آبیاری
خاک: مخلوط پیت ماس و خاک برگ
قیمت: 360000 تومان

 

360,000 تومان

سینگونیوم صورتی

0 از 5

 

نگهداری در آپارتمان: بله
نیاز آبیاری: رطوبت نسبی، غبار پاشی روزانه
نیاز نور: سازگاری در سایه
دما: 15 الی 22
خاک: خاک اسیدی و نرم
قیمت: 198000 تومان
198,000 تومان