بذر سبزیجات

بذر سبزیجات

بذر تربچه

0 از 5
نوع گیاه: سبزیجات
زمان کاشت: بهار
فضای پیشنهادی برای کاشت: 2 متر مربع
عمق لازم جهت کاشت 2 برابر قطر بزرگترین بذر
قیمت: 17000
17,000 تومان

بذر تره

0 از 5
نوع گیاه: سبزیجات
زمان کاشت: بهار و زمستان
فضای پیشنهادی برای کاشت: 2 متر مربع
عمق لازم جهت کاشت 2 برابر قطر بزرگترین بذر
قیمت: 17000

 

17,000 تومان

بذر جعفری

0 از 5
نوع گیاه: سبزیجات
زمان کاشت: بهار و پاییز، زمستان
فضای پیشنهادی برای کاشت: 2 متر مربع
عمق لازم جهت کاشت 2 برابر قطر بزرگترین بذر
قیمت: 17000

 

17,000 تومان

بذر ریحان

0 از 5
نوع گیاه: سبزیجات
زمان کاشت: بهار و پاییز
فضای پیشنهادی برای کاشت: 2 متر مربع
عمق لازم جهت کاشت 2 برابر قطر بزرگترین بذر
قیمت: 17000
17,000 تومان

بذر شاهی

0 از 5

 

نوع گیاه: سبزیجات
زمان کاشت: بهار و پاییز
فضای پیشنهادی برای کاشت: 2 متر مربع
عمق لازم جهت کاشت 2 برابر قطر بزرگترین بذر
قیمت: 17000
17,000 تومان

بذر گشنیز

0 از 5

 

قیمت: 17000 تومان
نوع گیاه: سبزیجات
فصل کاشت: بهار و پاییز
فضای پیشنهادی برای کشت: 2 متر مربع
عمق لازم برای کاشت: 2 برابر بزرگترین بذر

 

17,000 تومان

بذر مرزه

0 از 5
نوع گیاه: سبزیجات
زمان کاشت: بهار
فضای پیشنهادی برای کاشت: 2 متر مربع
عمق لازم جهت کاشت 2 برابر قطر بزرگترین بذر
قیمت: 17000
17,000 تومان