Disease-of-houseplants

افات و بیماری گیاهان آپارتمانی

به جای استفاده از سموم شیمایی برای از بین بردن افات، روش های ساده تری وجود دارد. آفت گیاهان آپارتمانی: آفت به جانوران از جمله حشرات کنه ها و حلزون هایی گفته می شود که به گیاهان آپارتمانی ضرر وارد می‌کنند. این ضرر ها را می توان به صورت های مختلف در گیاه مشاهده کرد. [...]

ادامه مطلب