بنجامین بلک یا انجیربرگریز انواع مختلفی دارد اما دو نوع ابلق وبلک (سبزتیره ) آن دربازارایران شناخته شده است نام علمی این گیاه فیکوس بنجامین و بومی  جنگل های استوایی آسیا به ویژه هندوستان می باشد. گل بنجامین بلک ازخانواده Moraceae وسرده انجیراست برای نگهداری از بنجامین بلک درمنزل می بایست شرایط خاصی رادرنظربگیرید.

درحقیقت  این گیاه کمی لوس است و با کوچکترین تنش وناملایمتی قهرمیکند اما زیبایی وچشم نوازی آن انسان رابه طرف خودجذب می کند. نوع بلک بنجامین از نوع ابلق مقاومت تر است پس توصیه میکنم اگردوست دارید بنجامین بلک درخانه پرورش دهید.

از بلک شروع کنید فیکوس رابانامهایFig tree -Weeping Fig – Benjamin tree  وJava Fig شناخته می شود. این گیاه درزیستگاه خود تا ارتفاع حدود20 الی 25 متررشد می کند. به کم آبی وهوای سردحساس است درصورتیکه خشکی زیاد و محیط نگهداریش سرد باشد خزان برگ پیدامی کند. حساسیت ونحوه نگهداری آن به شکلی است که می بایست مراقبت خاصی ازآن شود بنجامین بلک به دلیل تیره بودن برگهاش ازنوع ابلق نورکمتری نیازدارد.

انواع بنجامین :

گیاه بنجامین انواع مختلفی ازقبیل بلک (سیزتیره ) – آمستل – ابلق –  پادشاه طلایی – اگزوتیکا – رجینالد – ناتاشا – کینگ ومونیک دارد.

تذکر :

بنجامین بلک به نورزیاد، سرمای محیط، بادکول، نزدیک بودن به وسایل گرمایشی جابجایی به مکان دیگ،آبیاری باآب نامناسب حساس است بنابراین باید قبل ازخرید این گیاه مطمئن باشید که میتوانید مکانی مناسب برای آن درمنزل مهیا کنید.

نورمورد نیاز برای بنجامین بلک :

بنجامین بلک را درمکانی قراردهید که نورغیرمستقیم وبا کیفیت دریافت کند فاصله یک ونیم متری ازپنجره جنوبی به نحوی که نورملایم به تمام قسمتهای گیاه بتابد برای اومناسب است (اگربه قسمتهای پائین گیاه نورنمی تابد آن راروی چهارپایه قراردهید). کمبود نورونگهداری بنجامین درمحیط سایه گیاه رادرشرایط نامناسب قرارمی دهدهمین امرباعث ریزش برگ، کم رنگ شدن برگها، رشدکم ودرشرایط حاد مرگ گیاه می گردد. ضمنا به هیچوجه نور زیاد و مستقیم به گیاه نتابد تابش نورمستقیم باعث سوختن برگهامی شود.

آبیاری گل بنجامین بلک :

بنجامین بلک ازجمله گیاهانیست که خاک مرطوب را دوست دارد این گیاه درصورتیکه خشکی ببیند خزان برگ پیدامیکند زمانیکه سطح خاک 2 الی 3 سانت خشک شد سیرابش کنید(گلدان باید زهکشی مناسبی داشته باشد تا آب اضافه خارج شود درغیراینصورت ریشه دچارپوسیدگی می شود) گل بنجامین بلک همانند گیاهان دیگربه املاح محلول درآب حساس است پس آبیاری را با آب تصفیه یا جوشیده به دمای محیط رسیده یا بیات انجام دهید. زمانیکه آبیاری میکنیددرزمان آبیاری،آب رابه آرامی روی تمامی سطح خاک بریزید.

رطوبت محیط  مناسب برای گل بنجامین بلک :

اصلی ترین ومهمترین نکته برای نگهداری بنجامین بلک تامین رطوبت آن است. همانطورکه دربالا اشاره شد این گیاه بومی مناطق استوایی است پس نیازبه رطوبت بالا دارد رطوبت حدود 50 تا60 درصد می تواند تا حدودی نیازبنجامین رابرطرف کند. خصوصا درفصول گرم سال که محیط گرم وخشک است. تمام توان خود را باید بکاربگیرید تا رطوبت محیط رابرای گل بنجامین بلک مهیا کنید. مه پاشی، ایجادجزیره، بخورسرد و گذاشتن ظرف آب درکنارگلدان میتواند تا حد زیادی دراین امرموثرباشد. درمحیط های گرم وخشک روزانه 2 تا 3 باربه مه پاشی نیازدارد. سعی شود وقتی تابش نورروی گیاه است مه پاشی انجام ندهید چون گیاه دراین هنگام جهت هدرنرفتن رطوبت خودتمام منفذهای رو و زیر برگ رامی بندد. ناگفته نماند ماندگاری آب روی برگها وبالابودن رطوبت محیط باعث قارچ گرفتگی گیاه می شود به همین خاطرجهت پیشگیری می بایست ضمن بالابردن تهویه هوا  دوماه یکبارروی برگها راباقارچکش مانکوزب اسپری کنید.

نکته  : گیاهانی که ساقه ی چوبی وخشکی دارند به دلیل سوخت وسازبیشترنیازبیشتری هم به گردش وتهویه هوا نسبت به گیاهان دیگردارند.

تذکر : درهنگاه مه پاشی دستگاه اسپری آب رابالای گیاه گرفته واسپری کنید مه پاشی مستقیم وازفاصله نزدیک روی برگها ممنوع است.

دما ی محیط مناسب برای بنجامبن بلک :

گل بنجامین بلک به گرماوسرمای زیاد حساس است. هرچند این گیاه گرما را دوست دارد ولی چنانچه دمای هوا بیش ازحد بالا برود باعث سوختن برگها و نازک شدن ساقه گیاه می شود. همچنین سرمای زیاد موجب سیاه، لوله شدن و ریزش برگها می شود بهترین دما برای بنجامین 18 الی 27 درجه است.

کوددهی مناسب برای بنجامین بلک :

گل بنجامین بلک به دلیل داشتن ساقه های چوبی، سوخت وساز بالایی دارد به همین خاطر می بایست کودهی مناسبی داشته باشد 1- ماهی یک مرتبه NPK 20-20-20+ TE 2- سه ماه یکباراسید هیومیک 3-  چهل وپنج روزیکبارکلات آهن (برای گیاهان ابلق سالی دومرتبه )4-استفاده از جلبک دریایی، قرص جوشان.

تکثیر گل بنجامین بلک :

به دوروش 1- قلمه 2- بذرتکثیرمی شود

قلمه گرفتن از گل بنجامین بلک :

بهترین روش وزمان تکثیرقلمه زدن درفصل بهاراست. اززیربند قلمه هایی به طول حدود15 سانتیمتربه صورت اریب با تیغ استریل کات کنید سعی شود قلمه ها جوان ومقاوم باشند. برگهای پائینی را برای جلوگیری ازصرف انرژی حذف کنید. درآب وخاک ریشه دارمی شود اما ترجیحا تکثیردرخاک توصیه می گردد. پس ازآغشته کردن ته قلمه درهورمون ریشه زایی آن رادرکوکوپیت، پرلیت یا ماسه بکارید. برای ایجاد شرایط  گلخانه روی قلمه را با پلاستیک شفاف کاورکنید و تازمانیکه مطمئن نشدید قلمه ریشه نزده رطوبت نسبی خاک راحفظ کنید. پس ازریشه دارشدن قلمه رابه خاک غنی وسبک منتقل کنید.

بذر گل بنجامین بلک :

استفاده ازبذرشرایط خاصی نیازدارد که انجام آن درمنزل مشکل است

خاک مناسب برای بنجامین بلک :

بنجامین به خاک سبک وغنی نیازدارد خاک می بایست به نحوی باشد که آب درآن نماند ازآنجائیکه به آبیاری نسبتا زیادی نیازدارد ماندگاری آب درخاک موجب پوسیدگی ریشه می شود. پیت ماس + خاک باغچه (مقداری) +کوکوپیت وپرلیت +ورمی کمپوست + مقداری زغال پودرشده ترکیب مناسبی برای خاک بنجامین است.

نکته : اطمینان حاصل کنید خاک باغچه عاری ازآفت ،علفهای هرز وبیماری های دیگر است.

مشکلات وآفات گل بنجامین بلک :

پوسیدگی ریشه :

آبیاری نامناسب، باتلاقی بودن خاک، زهکشی بد، خاک سنگین ازجمله مواردی است که باعث پوسیدگی ریشه می شود. متاسفانه نجات گیاه دراین موردمشکل است.

زردشدن برگها :

زردشدن برگها به دلیل 1- افراط وتفریط درآبیاری2-کمبود نیزوژن درخاک 3- زهکشی نامناسب 4-کمبود موادغذایی5- کوددهی بیش ازحد صورت میگیرد.

ریزش برگهای گل بنجامین بلک :

مهمترین وشایع ترین مشکل گل بنجامین بلک ریزش برگ هست دلیل عمده ریزش برگهای بنجامین شوک وارده به گیاه است عواملی چون بالاوپائین شدن دمای هوا، سردیاگرم بودن دمای آب، جابجایی محیط و…. باعث می شود آنزیمهای گیاه بهم ریخته وگیاه به شوک برود برای جلوگیری ازآن می بایست شرایط محیطی گیاه رامهیا کنید دومین راه حل باید، شوک وارده را توسط اسید هیومیک یا اسید آمینه کنترل کنید.

خشک شدن نوک برگها گل بنجامین :

هوای خشک وگرم محیط باعث خشک شدن برگها می شود برای درمان آن باید رطوبت محیط را توسط مه پاشی، جزیره، دستگاه بخورسرد وگذاشتن ظرف آب کنارگیاه تامین کنید.

کم رنگ شدن برگ گل بنجامین بلک :

گیاه برای فتوسنتز وکلروفیل سازی نیازبه نورمناسب دارد چنانچه این نورتامین نشود.کلروفیل سازی درسطح برگها صورت نمی گیرد وباعث رنگ پریدگی وکم رنگ شده برگها می شود.

آفات بنجامین بلک :

شپشک ها :

شپشک آردآلود وسپردارازجمله آفاتی هستند که گل بنجامین بلک دچارآن می شود این افات ازطریق تغذیه شیره گیاه موجب خشک شدن آن می شوند ازآنجائیکه هردوی این آفات ماده چسبناک تولید می کنند استفاده ازروشهای خانگی درمان قطعی نمی باشد. استفاده ازسم آبامکتین درسه نوبت به فاصله سه روز می تواند درازبین بردن وشپشک ها موثرباشد.

قارچ گرفتگی :

گیاهانی که به رطوبت بالای محیط وخاک نسبتا مرطوب نیازدارند ازبروز بیماریهای قارچی درامان نیستند. برای پیشگیری بهتراست دوماه یکبارازقارچکش های مانکوزب (اسپری روی برگها وساقه ) وکاربندازیم (ابیاری ) استفاده شود.

پشه سیاه گلدان :

به دلیل اینکه شما مجبورهستید رطوبت نسبی گل بنجامین بلک را تامین کنید پس باید مواظب پشه سیاه گلدان باشد البته پشه سیاه برای گیاه خیلی ضررندارد ولی باعث  زشت شدن منظره اطراف گیاه شده وصدای آزاردهنده شان موجب سلب آرامش می گردد. پاشیدن پودردارچین، سیر، فلفل تند شاید تاحدودی بتواند پشه ها را دفع کند ولی درمان قطعی نیست. یکی ازقطعی ترین راههای درمان کن کردن رطوبت خاک (تاجاییکه بهگیاه آسیب نرسد)استفاده ازچسب زرد، ودرنهایت اسپری کردن  سموم مالاتیون روی خاک است.

عسلک :

با مشاهده هرگونه چسبندگی روی برگها یا تنه گیاه به دنبال حشراتی مانند انواع شته، شپشک آردآلودباشید این حشرات پس ازمکیدن شیره گیاهان  ماده چسبناکی روی برگها ازخودبه جامی گذارند که منبع غذایی خوبی برای مورچه وزنبوراست. برای درمان آن 1-  استفاده ازصابون محلول پاشی حشرات 2-  تهیه محلول خانگی (یک لیترآب گرم ویک قاشق مرباخوری مایع ظرفشویی ونصف لیوان الکل ویک درب بطری سم کنفیدورراباهم ترکیب وروی برگها وتنه اسپری کنید پس ازگذشت حدود 20 دقیقه برگها راکامل بشوئید ).

نکته : روی خاک رابا پلاستیک کامل بپوشانید

کنه تارعنکبوتی :

به سختی دیده میشود اگر زیاد باشند بصورت لکه های  زردو قهوه ای رنگی روی برگها مشخص می شود دروهله اول گیاه را ازگیاهان دیگرجدا کنید درمراحل اولیه مبارزه با آن خیلی آسان تراست اما اگرمی خواهید نتیجه قطعی بگیرید باید ازسم آبامکتین درسه مرحله به فاصله سه روزاستفاده کنید.

نوشته شده توسط مهندس راد

بازگشت به لیست

دیدگاهی در مورد “نگهداری گیاه بنجامین بلک

 1. مرتضی گفت:

  سلام و درود
  باتشکر از سایت خانم گل و جناب مهندس راد
  توضیحات بسیار جامع و کامل بود
  فقط نفرمودید آيا بنجامین بلک را می‌توان در سایه باغچه حیاط شهرهای گرمسیری در فصل تابستان نگهداری کرد یا خیر؟

  1. فروشگاه اینترنتی خانم گل گفت:

   سلام وقت به خیر بله می توانید در فصل تابستان بنجامین بلک در حیاط نگهداری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *