بذر تربچه

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.

بذر مرزه

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.

بذر تره

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.

بذر ریحان

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.

بذر جعفری

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.

بذر شاهی

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.

بذر گشنیز

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.